Afrykański pomór świń

Informacje otrzymane od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie dla hodowców trzody chlewnej :

Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie 26/20 z dnia 21 września 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kaliskiego i pleszewskiego w którym wyznaczył obszar zapowietrzonyzagrożony.

Komisja Europejska wydała DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z tą decyzją na terenie powiatu pleszewskiego wytyczone zostały obszar zagrożenia (niebieski) oraz obszar ochronny (żółty), które zostały odwzorowane na mapie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

W związku licznymi wątpliwościami i zapytaniami informujemy, że obszar zagrożony wyznaczony przez Wojewodę Wielkopolskiego nie jest tożsamym z obszarem zagrożenia wytyczonym przez Komisję Europejską.

Postępowanie hodowców trzody chlewnej w obszarze zagrożenia

 1. Zakazuje się przemieszczania świń z obszaru zagrożenia (niebieskiego) poza ten obszar.
 2. Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia (niebieskim) poza ten obszar do miejsca położonego na obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli świnie:
  1. zostały poddane:
   • badaniu laboratoryjnemu w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń zgodnie z instrukcją diagnostyczną w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania, oraz
   • badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w instrukcji diagnostycznej przez urzędowego lekarza weterynarii, nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem
  2. znajdują się w gospodarstwie, w którego promieniu wynoszącym co najmniej 3 km wszystkie zwierzęta w gospodarstwach spełniają powyższe wymagania lub
   • w gospodarstwach:
    • świnie są utrzymywane w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane wyłącznie świnie, mających oddzielne wejścia oraz nieposiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
    • materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,
    • czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,
    • świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi,
   • które co najmniej 2 razy w roku były poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w instrukcji diagnostycznej, i kontrola ta:
    • obejmowała badania kliniczne świń i pobranie próbek od świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek
    • potwierdziła prawidłowe stosowanie bioasekuracji oraz posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie
   • w którym co najmniej dwie pierwsze padłe świnie w wieku powyżej 60. dnia życia w każdej jednostce produkcyjnej wchodzącej w skład tego gospodarstwa i w każdym tygodniu poddaje się badaniu laboratoryjnemu w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń zgodnie z procedurami instrukcji diagnostycznej
 3. W przypadku przemieszczenia świń z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia poza ten obszar do miejsca położonego na:
  1. obszarze objętym ograniczeniami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   • powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce:
    • pochodzenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń o zamiarze ich przemieszczenia,
    • przeznaczenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń o ich przemieszczeniu,
   • świnie przemieszcza się po trasie wyznaczonej przez powiatowego lekarza weterynarii, a środki transportu do przemieszczania świń oczyszcza się i w razie potrzeby dezynfekuje oraz poddaje dezynsekcji niezwłocznie po rozładunku;
 4. Dopuszcza się przemieszczanie świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze zagrożenia poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:
  1. w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia pochodząca z obszarów z ograniczeniami lub zagrożenia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia;
  2. Świnie te zostały poddane:
   • badaniu laboratoryjnemu w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń zgodnie z instrukcją diagnostyczną w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania, oraz
   • badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej przez urzędowego lekarza weterynarii, nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem
  3. lub spełniają warunki opisane w ust. 2 pkt. 2.
  4. świnie są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii
  5. powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany o planowanym terminie przywozu świń i przekazał informację o ich przywozie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce wysyłki
  6. po przywozie do rzeźni świnie te są przetrzymywane i poddawane ubojowi oddzielnie od innych świń, w dniu, w którym są poddawane ubojowi wyłącznie świnie z obszaru zagrożenia, albo na koniec dnia uboju, gdy w tym dniu nie poddaje się już ubojowi żadnych innych świń
  7. przemieszczanie świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem zagrożenia odbywa się określonymi trasami przewozu, a pojazdy używane do transportu świń są czyszczone i poddawane dezynfekcji, i w razie potrzeby dezynsekcji, jak najszybciej po rozładunku
  8. świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne uzyskane z tych świń:
   • zostaną wyprodukowane, przechowywane i przetwarzane w zatwierdzonych do tego uboju zakładach
   • zostaną oznakowane specjalnym znakiem weterynaryjnym
   • są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  9. produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane z tych świń będą przechowywane oddzielnie, a następnie niezwłocznie poddane obróbce w zakładzie utylizacyjnym

Dodatkowe informacje można uzyskać: INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7D,63-300 Pleszew tel. 62 7427-289 oraz strona internetowa  http://piwpleszew.pl  w zakładce Aktualności.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 png Ulotka 195 KB
2 pdf Dyrektywa unie europejskiej ASF 628 KB