Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2023, poz.204).

UWAGA:

Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Podstawa prawna

 • Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 204).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2023r.poz.775)
 • Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Czermin z dnia  7 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Czermin

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wójt Gminy Czermin dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dołączyć:

 1. Decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych;
 2. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych
  (w przypadku rejestracji żłobka) lub pozytywną opinię o lokalu wydaną przez burmistrza
  (w przypadku klubu dziecięcego);
 3. W przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną zaświadczenie
  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

W/w oryginały dokumentów należy dołączyć w postaci elektronicznej lub elektroniczne ich kopie po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w art. 35b ust. 3 ustawy.

Opłata skarbowa i inne opłaty

Wysokość opłaty za wpis określiła  Rada Gminy Czermin Uchwałą nr IX/43/2011
z dnia  7 listopada 2011 roku r. w sprawie: ustalania wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Czermin

Opłata wynosi 10,00 zł

Opłaty za wpis należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Pleszew O/Czermin: 64 8407 0003 0200 0101 2000 0003w tytule należy wpisać: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

Forma i termin rozpatrzenia wniosku

 1. Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
  W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie
  o wpisie do rejestru.
 2. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych służy prawo wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz – w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do:
 • wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9
 • dokonania zmian w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8, i 10.
 1. Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego
  o wykreśleniu przedsiębiorcy.
 1. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.
 2. Żłobek lub klub dziecięcy zostanie wpisany do ogólnopolskiego rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Czerminie

63-304 Czermin47

tel. (62) 7416031

UWAGA

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Referacie rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska pokój 3, tel. (62) 7416031 wew.33

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).