Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa strony internetowej

Gmina Czermin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej czermin.wlkp.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Czermin.

Data publikacji strony internetowej: 19.11.2014 r.

Data ostatniej, istotnej aktualizacji: 08.06.2021 r.

Stronę internetową czermin.wlkp.pl poddano samoocenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu skorzystano z dostępnego narzędzie do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa czermin.wlkp.pl spełnia wymagania w 94.10 %.

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Trwają prace nad nową (zgodną z WCAG 2.1) wizualizacją serwisu internetowego Urzędu Gminy Czermin.

Braki będą systematycznie poprawiane. Informacje sprzed 24.09.2018 roku nie będą korygowane.

Obejmuje to niżej wymienione materiały:

–  filmy opublikowane przed 23 września 2020 r.;
– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
– mapy;
– pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy Czermin i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów;
– treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
– teksty alternatywne do obrazków oraz formatowanie artykułów przed 09.06.2021 r.

Data sporządzenia Deklaracji: 26.03.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji Deklaracji: 15.06.2021 r.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Urząd Gminy w Czerminie mieści się w budynku zlokalizowanym w miejscowości Czermin 47. 63-304 Czermin.

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dlatego poruszanie się po nim przez osoby ze szczególnymi potrzebami może być utrudnione.

W pobliżu budynku znajduje się miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi wejściowe do budynku są ogólnodostępne, jednoskrzydłowe i  kontrastowo oznaczone względem elewacji budynku (drzwi są w górnej połowie szklane).

Do budynku nie prowadzą schody zewnętrzne.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

Po lewej stronie budynku, na ścianie elewacji, w jej części dolnej, znajduje się specjalny dzwonek, umożliwiający zasygnalizowanie pracownikom urzędu pojawienie się przed wejściem osoby ze szczególnymi potrzebami. Dzwonek swoim położeniem jest dostosowany pod względem wysokości do osoby poruszającej się na wózku (znajduje się na wysokości ok. 1 m).

Po naciśnięciu dzwonka, do osoby z niepełnosprawnością schodzi pracownik urzędu i udziela pomocy w załatwieniu sprawy lub też wzywa innego pracownika kompetentnego w zakresie sprawy, którą chce załatwić osoba z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w specjalny podjazd dla osób  z niepełnosprawnościami umożliwiający wjazd do urzędu.

Opis dostępności wnętrza budynku, korytarzy i wind

W budynku Urzędu Gminy nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych i fakturowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak pętli indukcyjnych, systemów FM oraz innych urządzeń lub środków technicznych umożliwiających obsługę osób słabosłyszących.

Budynek nie jest wyposażony w windę, dlatego pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz na piętrze są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W Urzędzie jest dopuszczalna możliwość korzystania z pomocy osoby przybranej (tłumacza-przewodnika).

Do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i załatwienia sprawy w sali posiedzeń urzędu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i  ich otoczenia  przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu Gminy Czermin.

Warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacja dla osób niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Urząd Gminy Czermin informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy, wybraną metodę komunikowania się oraz termin przybycia do urzędu.

Wniosek można złożyć:

–   w sekretariacie Urzędu Gminy, Czermin 47, 63-304 Czermin

–  za pomocą poczty elektronicznej ugczermin@czermin.wlkp.pl

– poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP  2ay76x4pi6/SkrytkaESP

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy, wybraną metodę komunikowania się oraz termin przybycia do urzędu.

Koordynatorem ds. Dostępności w Gminie Czermin jest Magdalena Aleksandrowicz, adres poczty elektronicznej: ugczermin@czermin.wlkp.pl  telefon 627-416-031,  tel. kom. 575 781 367