Postępowanie myśliwych z dzikami w obszarach zagrożenia (niebieski) oraz ochronnym (żółty)

W obszarze zagrożenia (niebieskim)

– każdy odstrzelony dzik jest w całości (nie patroszony) niezwłocznie dostarczany do położonej na tym samym obszarze chłodni przeznaczonej do przetrzymywania tusz dzików

– patroszenie odstrzelonych dzików odbywa się przy chłodni, na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony– Od każdego dzika pobierane są próbki do badań w kierunku ASF. W przypadku odstrzelonych dzików nie wykazujących żadnych objawów chorobowych dopuszcza się pobieranie próbek do badań laboratoryjnych przez myśliwych, którzy zostali przeszkoleni przez powiatowego lekarza weterynarii. Każdą sztukę znakuje się plombą, która zostanie wydana poszczególnym kołom łowieckim, będącym w omawianych obszarach

– próbki do badań w kierunku ASF, wraz z dokumentacją są dostarczane przez pracowników PIW Pleszewie do laboratorium ZHW w Poznaniu

– w przypadku otrzymania wyniku dodatniego, wszystkie tusze dzików, ze wszystkimi częściami ciała, zgromadzone w chłodni są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 i przeznaczone do utylizacji

– w przypadku otrzymania wyniku ujemnego tusza może być przeznaczona na potrzeby własnej konsumpcji lub (gdy nie będą przeznaczone do spożycia przez ludzi) są kwalifikowane jako materiał kat. 3 i przetwarzane w zakładzie utylizacyjnym kat. 3. Patrochy są kwalifikowane jako materiał kat. 2 i utylizowane w zakładzie utylizacyjnym kat. 2. (zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009)

W obszarze ochronnym (żółtym) Procedura jest podobna, z tą różnicą, że dopuszcza się patroszenie w łowisku oraz tusze, które uzyskały wynik ujemny mogą być dostarczone poprzez punkty skupu do zakładów przetwórstwa dziczyzny. Patrochy jako materiał kat. 2 podlegają utylizacji zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009

W punktach przetrzymywania tusz (chłodniach), tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Punkty takie powinny być łatwe do mycia i dezynfekcji, posiadać utwardzoną powierzchnię i łatwe do mycia i dezynfekcji miejsce do patroszenia (dotyczy obszaru zagrożenia). Punkt taki powinien posiadać środki do mycia i dezynfekcji, zarówno samego punktu jak i środka transportu, którym przywieziono tusze.