ba1

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu: „Utworzenie miejsca rekreacyjno – sportowego w miejscowości Czermin”

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu:

„Utworzenie miejsca rekreacyjno – sportowego w miejscowości Czermin”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez utworzenie i udostępnienie miejsca dla rozwoju aktywnych form wypoczynku  i rekreacji.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 14.08.2013r.

Wartość inwestycji:                         105 996,21 zł.

Kwota dofinansowania :                 68 940,00 zł.

Zakres operacji:

Zakres prac stanowiących koszty inwestycyjne:

– utwardzenie terenu

– boisko do piłki siatkowej

– teren rekreacyjny

– elementy małej architektury

– altana ogrodowa

Zakres prac stanowiących koszty ogólne:

– wykonanie dokumentacji uproszczonej i kosztorysu

– inspektor nadzoru

W wyniku realizacji operacji powstało miejsce rekreacyjno – sportowe  w miejscowości Czermin.

Inwestycja została zakończona w dniu 30.06.2014r.

zd01

zd02

zd03

zd04

zd05

zd06

zd07