Laptopy z „Grantów PPGR” przekazane.

W dniu 04.08.2022r. w Ośrodku Kultury w Czerminie Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Robertem Kaźmierczakiem w imieniu gminy Czermin jako Darczyńcy przekazali sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie 2021r.

Do Gminy Czermin wpłynęło w tym okresie 47 wniosków, z czego 42 osoby spełniały wymagane warunki  i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski.

Wniosek Gminy Czermin został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został jej przyznany grant na zakup laptopów wraz z  oprogramowaniem dla 42 dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR.

W dniu 01.07.2022r. podpisano umowę z dostawcą sprzętu komputerowego. Wartość zakupionego zakupionego sprzętu (42 laptopy z oprogramowaniem) wyniosła: 90 301,68 zł.

Gmina Czermin, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.