ba1


Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Żegocinie

Tytuł projektu: „Remont budynku Ośrodka Kultury w Żegocinie”

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Żegocinie

Tytuł projektu:

„Remont budynku Ośrodka Kultury w Żegocinie”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

Cel projektu:

Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalne poprzez remont budynku Ośrodka Kultury w Żegocinie

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 24.09.2013r.

Wartość inwestycji:                         65 838,48 zł.

Kwota dofinansowania :                42 821,77 zł.

Zakres operacji:

 

Zakres prac stanowiący koszty inwestycyjne:

– technologia kotłowni na paliwo stałe

– instalacja centralnego ogrzewania

 

Zakres prac stanowiący koszty ogólne:

– wykonanie uproszczonej dokumentacji i kosztorysu

– inspektor nadzoru

 

 

Inwestycja została zakończona w dniu 30.05.2014r.

ze01

ze02

ze03

ze03a

ze04

ze05