W dniu 7 listopada 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Panią Anetę Niestrawską Wicewojewodę Wielkopolskiego, a  Gminą Czermin reprezentowaną przez Wójta Sławomira Spychaja przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego,  w zakresie  dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 625032P w miejscowości Broniszewice” o długości 0,725 km (Podwórze).  W wyniku ogłoszonego przetargu całkowity koszt zadania wyniósł 1 185 355,16 zł, z czego dofinasowanie to 834 862,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma GREGBUD Grzegorz Rybarczyk.  Okres realizacji zadania: 2019 – 2020 rok.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.