W dniu 6 grudnia 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Panią Anetę Niestrawską Wicewojewodę Wielkopolskiego, a Gminą Czermin reprezentowaną przez Wójta Sławomira Spychaja przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego w zakresie  dofinansowania zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 625043P w miejscowości Żegocin” o długości 0,672 km (droga osiedlowa). Umowę na ręce Wójta Gminy Czermin przekazał Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Małyszka .
W wyniku ogłoszonego przetargu całkowity koszt zadania wyniósł 1 681 583,46 zł, z czego dofinansowanie to 809  254, 00 zł. Wykonawcą zadania jest firma GREGBUD Grzegorz Rybarczyk.  Okres realizacji zadania: 2019 – 2020 rok.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.