W miesiącu marcu 2024 roku rozpoczęły się prace związane z wykonaniem zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap V, realizowanego w ramach operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czermin”.

W ramach zadania zostaną  wykonane łącznie 42 przydomowe oczyszczalnie ścieków w niżej wymienionych miejscowościach: 

 • Broniszewice,
 • Czermin,
 • Grab,
 • Mamoty,
 • Pieruchy,
 • Pieruszyce,
 • Psienie-Ostrów,
 • Strzydzew,
 • Wieczyn,
 • Żbiki,
 • Żegocin.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to miesiąc czerwiec 2024r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta w dniu 15.12.2022r.  Zadanie wykonuje firma EMKAN – PRO Krzysztof Murawski wyłoniona w drodze postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.