Urząd Gminy w Czerminie informuje, że w pierwszym kwartale 2023 r., rozpoczną się  kontrole

prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi pochodzącymi ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.(tj. Dz. U. z 2022r.poz.2519), z art.6.ust.5a oraz art.9u.

Kontrola będzie polegała na  przedłożeniu umowy przez właściciela nieruchomości zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Prosimy, aby każdy posiadacz szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków zadbał  o rzetelne wywiązanie się z obowiązków na nim ciążących.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Czermin. Wykaz firm uprawnionych do odbioru nieczystości ciekłych dostępny jest poniżej oraz na stronie: https://czermin-wlkp.bip.gov.pl/  w zakładce – Ochrona środowiska/Zbiorniki bezodpływowe.

WYKAZ FIRM OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I OSADNIKI W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE WYŻEJ WYMIENIONEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY CZERMIN

L.P NAZWA FIRMY ADRES
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie Czermin 1b,
63-304 Czermin
tel. 62 74 17 325
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o. ul. Polna  71,
63-300 Pleszew,
tel. 62 74 21 664
3. „DAREKO” Usługi Transportowe Dariusz Kwaśniewski ul. Bursztynowa12,
63-313 Chocz  ,
tel. 603-970-300
4. WC SERWIS Sp. z.o.o Spółka Komandytowa Ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze
(Lokalizacja zaplecza technicznego – Kalisz Szosa Turecka 35)
tel. 032-278-45-31

Wybór firmy należy do właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Czermin o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przyłączu do sieci kanalizacyjnej i  złożenie powyższego druku do tut. Urzędu Gminy do dnia 31 marca 2023r.    
Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez tut. Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa, co ma na celu ułatwienie  procedury kontrolnej.  

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych w załączeniu do niniejszej informacji. Dodatkowo  jest do pobrania:     
– w Urzędzie Gminy w Czerminie – biuro obsługi interesanta ;
– u  Sołtysów;
–  na stronie internetowej: http://www.czermin.wlkp.pl – zakładka  – gospodarka odpadami.
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy w Czerminie  – biuro obsługi interesanta, lub
  • za pośrednictwem sołtysów, lub
  • pocztą na adres: Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin.

 

 

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc Zgłoszenie - Ewidencja zbiorników 23 KB