Gmina Czermin od 2019 współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W 2021 roku w ramach porozumienia został uruchomiony gminny punkt konsultacyjno – informacyjny, który ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska p. nr 3.

W punkcie dostępne są wszelkie materiały informacyjne a także punkt konsultacyjno-informacyjny dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu, obsługiwanym przez pracownika, spełniający wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiający Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinasowanie oraz jego wydruk.

Punkt jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek: 14:00 – 17:00
wtorek i środa 13:00 – 15:30
czwartek 7:30 – 9:30
piątek 12:00 – 14:00

Zasady aktualnego naboru dla dotacji

Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

Formy dofinansowania

  • dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
  • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).

Rozpoczęcie przedsięwzięcia

  • nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji

  • dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji z prefinansowaniem: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu

Więcej informacji można znaleźć:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

Statystyki w Gminie Czermin:

Liczba złożonych wniosków: 114.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 69.

Kwota wypłaconych dotacji: 855 881,65 zł.