Dodatek węglowy – Informacja

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerminie.

Druki wniosków są dostępne na stronie Urzędu Gminy w Czerminie.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t.j).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł (zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego);

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać:

-elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego,

-papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerminie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerminie pod numerem 62 7416031 wew. 32.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf 1-wniosek-o-dodatek-weglowy-pdf-37536276 217 KB
2 pdf RODO dodatek węglowy 107 KB