OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czermin ogłasza konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

I. Przedmiot i termin konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działającego na terenie Gminy Czermin na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Czermin.

3. Termin konsultacji: od 18.11.2015 r. do 24.11.2015 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czerminie.

3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie wskazanym w pkt. I.3 do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy, przesłać pocztą lub na adres e-mail: promocja@czermin.wlkp.pl

Załączniki:

1. Projekt programu współpracy na 2016 r.

2. Formularz konsultacji.

III. Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadzane są według zasad określonych w uchwale nr XI/51/15 Rady Gminy Czermin z dnia 27.10.2015 roku.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.11.2015r.