Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pieruchy „NASZA WIEŚ” zakończyło realizację projektu pn.: „Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pieruchy” . W ramach realizacji zadania wybudowano altanę oraz  ogrodzono i zagospodarowano przyległy teren. Projekt zrealizowano ze środków  PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.   Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 49 990,00 zł.