Zarządzenie Nr 13/2022
Wójta Gminy Czermin

z dnia 28 lutego 2022r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerminie , 63-304 Czermin 2b.

Na podstawie art.26 ust 1 i art. 30 ust 1 i ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz.1372)  w związku z art. 29 ust.1 pkt 2  i art.63 ust 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zmianami)  oraz § 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ze zmianami),zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Czerminie, 63-304 Czermin 2b.

§ 2.

Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadaćosoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1449)

§ 3.

  1. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerminie , 63-304 Czermin 2b, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Czermin, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
    w Czerminie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czerminie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Czermin.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Sławomir Spychaj

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Załącznik 219 KB