W poniedziałek 14 lutego br. ogłoszona została lista gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Wniosek złożony przez gminę Czermin został zaakceptowany i zgodnie z opublikowaną listą przyznano grant w wysokości 115 000,00 zł., który zostanie przeznaczony na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

Oczekujemy na podpisanie umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu środków finansowych, Gmina rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

Jednocześnie informujemy, że z osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu i przekazaniu gminie środków finansowych na realizację zadania.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.