W dniu 7 listopada 2019 roku została podpisana umowa nr 10.143/19 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Czermin na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 625032P w miejscowości Broniszewice” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę o roboty budowlane nr RB.272.29.2020z podpisano Wykonawcą robót w dniu 10 grudnia 2020r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.203.190,16 zł, kwota dofinansowania 818 534,00 zł,  wysokość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 1.169.334,52zł.

Zadanie zrealizowano w okresie od 11 grudnia 2019 do 14 lipca 2020r. Odbiór końcowy zadania został dokonany przez komisję odbiorową w dniach od 24 lipca 2020r. do 30 lipca 2020r.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, była firma GREGBUD Grzegorz Rybarczyk. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: przebudowę drogi gminnej nr 625032P na odcinku o długości 672,50 mb i szerokości 2×2,75m (5,50m), polegający na wykonaniu niezbędnych robót ziemnych, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP DN 400mm z wpustami deszczowymi DN 500 oraz ściekiem z betonowej kostki brukowej szer. 20cm, przebudowie istniejącego przepustu drogowego DN 600mm z utwardzeniem wylotów do rowów melioracyjnych, budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika z bezfazowej betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm z obramowaniem z obrzeżem betonowym 30x8cm na ławie betonowej z oporem, wykonaniu obramowania drogi z krawężnika betonowego 15x30cm oraz krawężnika najazdowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem , wykonaniu niezbędnych poszerzeń podbudowy ze stabilizacją gruntu cementem Rm=2,50 MPa i kruszywa kamiennego gr. 23cm z warstwą wiążącą z masy bitumicznej AC 16W  gr. 4cm oraz nawierzchni ścieralnej z masy bitumicznej AC11S gr. 5cm, wykonaniu zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm oraz z kruszywa kamiennego wraz z przepustami rurowymi DN 400, jednostronnych poboczy i utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15m., wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.