Realizacja zadania związanego z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2021

Gmina Czermin w roku 2021 realizuje zadanie związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach umowy o dofinansowanie zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 116/2021 z dnia 7 maja 2021r. w kwocie 132 750,00 zł oraz nr 74/2021 z dnia 7 lipca 2021r. w kwocie 113 500,00 zł. W ramach postępowania przetargowego w trybie podstawowym w dniu 3 września 2021r. Gmina Czermin podpisała z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz umowę o roboty budowlane. Termin rozpoczęcia robót 3 września 2021r., a termin zakończenia robót do dnia 15 października 2021r. Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grab, Pieruchy i Pieruszyce”, które obejmuje swym zakresem:

 • Drogę gminną dz. nr 239 ark. m. 1 obręb Pieruchy,
 • Drogę gminną dz. nr 36 ark. m. 1 obręb Pieruszyce,
 • Drogę gminną dz. nr 518/3 obręb Grab.

W ramach umów o dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Wójt Gminy Czermin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czerminie przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w technologii kruszywa granitowego łamanego w następujących miejscowościach:

 • Grab, dz. nr 504, ark. mapy 1, obręb Grab, długość ok. 550mb,
 • Czermin, dz. nr 16, ark. mapy 11, obręb Czermin, długość ok. 510mb,
 • Pieruchy, dz. nr 238, 152/15, ark. mapy 1, obręb Pieruchy, długość ok. 360mb.

Szczegółowy zakres zadania do wykonania w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A w Kaliszu obejmuje:

Przebudowę drogi gminnej dz. nr 239 ark. m. 1 obręb Pieruchy. Całkowita wartość wynosi 153 483,25 zł brutto. Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 405,00mb
 • wykonanie za pomocą układarki wyrównania profilu podbudowy z kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0-31,5mm z mechanicznym zagęszczeniem o grubości po zagęszczeniu do 10cm na powierzchni 292,00m x 4,30m i średniej grubości 0,07m tj. 87,89m3,
 • mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej KR2 z masy bitumicznej AC11P o grubości po zagęszczeniu 4cm na powierzchni 1698,90m2,
 • mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej KR2 z masy bitumicznej AC11S gr. po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową na powierzchni 1647,40m2,
 • obustronne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym granitowym o grubości 10cm na całej długości przebudowanego odcinka o powierzchni 432,32m2,

Przebudowę drogi gminnej dz. nr 36 ark. m. 1 obręb Pieruszyce. Całkowita wartość wynosi 124 805,39 zł brutto. Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 295,00mb
 • wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniach w ilości 97,44m2,
 • profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego na odcinku o powierzchni 1319,00m2,
 • wykonanie za pomocą układarki wyrównania profilu podbudowy z kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0-31,5mm z mechanicznym zagęszczeniem o grubości po zagęszczeniu do 10cm (od 5 do 12cm) na powierzchni 295,00m x 4,30m i średniej grubości 0,07m tj. 90,92m3,
 • mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej AC11W o grubości po zagęszczeniu 4cm na powierzchni 1224,50m2,
 • mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej AC11S gr. po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową na powierzchni 1195,00m2,
 • formowanie i zagęszczenie nasypów poboczy na powierzchni 334,80m2,
 • oczyszczenie rowu z namułu grubości 30cm z profilowaniem dna i skarp na długości 100,00m.
 • przebudowę nawierzchni zjazdów z wykonaniem koryta, wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o pow. 24,50m2,
 • obustronne utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego granitowego gr. 10cm na pow. 275,00m2,

Przebudowę drogi gminnej dz. nr 518/3 obręb Grab. Całkowita wartość wynosi 109 811,04 zł brutto. Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 301,00mb,
 • wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego granitowego gr. 15cm na poszerzeniach w ilości 192,00m2,
 • wykonanie za pomocą układarki wyrównania profilu podbudowy z kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0-31,5mm z mechanicznym zagęszczeniem o grubości po zagęszczeniu do 10cm (od 5 do 12cm) na powierzchni 292,00m x 4,30m i średniej grubości 0,07m tj. 87,89m3,
 • mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej AC16W o grubości po zagęszczeniu 6cm na powierzchni 1201,30m2,
 • formowanie i zagęszczenie nasypów poboczy na powierzchni 17,98m2,
 • oczyszczenie rowu z namułu grubości 30cm z profilowaniem dna i skarp na długości 88,00m,
 • obustronne utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego granitowego gr. 10cm na pow. 275,00m2.