Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin –  etap III” w ramach  operacji   pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap III oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grab”.

W ramach zadania wykonano łącznie 64 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Broniszewice, Czermin, Grab, Łęg, Pieruszyce, Pieruchy, Psienie-Ostrów, Skrzypnia, Wieczyn, Żbiki, Żegocin.

Zadanie realizowane przez Gminę Czermin współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 21.06.2017r. Całkowita wartość ww. etapu operacji wynosi 1 317 618,53 zł. z czego 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW.