Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2022 r. Gmina Czermin zawarła umowę  o powierzenie grantu nr 1062/2022w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – Granty PPGR”.

Projekt przewiduje objęcie 42 uczniów wsparciem w postaci nieodpłatnie przekazanego sprzętu komputerowego na łączną kwotę 105 000,00 zł w okresie maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy.