„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin, przebudowa stacji uzdatnainia wody w Żegocinie, budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin oraz zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych”

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.06.2009r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin, przebudowa stacji uzdatniania wody w Żegocinie, budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin oraz zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Cel projektu:

Poprawa jakości warunków życia mieszkańców Gminy Czermin poprzez budowę kanalizacji, przebudowę stacji uzdatniania wody oraz zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 23 grudnia 2009r.

Wartość inwestycji:           4 563 974,91 zł

Kwota dofinansowania :     2 798 118,49 zł

Zakres inwestycji:

I Etap:

Zakres prac stanowiących koszty inwestycyjne:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin

-Stacja uzdatniana wody – roboty budowlane

-Stacja uzdatniania wody – instalacje wodno-kanalizacyjne

-Stacja uzdatniania wody – instalacje c.o.

-Stacja uzdatniania wody – instalacje wentylacyjne

-Stacja uzdatniania wody – instalacja technologiczna

-Stacja uzdatniania wody – urządzenia inne

-Zbiornik zapasowo-wyrównawczy V-100m3 – roboty budowlane

-Zbiornik zapasowo-wyrównawczy V-100m3 – uzbrojenie

-Odstojnik popłuczyn z prefabrykowaną przepompownią – roboty budowlane

-Odstojnik popłuczyn z prefabrykowaną przepompownią – roboty montażowe

-Odstojnik popłuczyn z prefabrykowaną przepompownią – urządzenia

-Zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych, neutralizator H2SO4 i NaOH, neutralizator podchlorynu sodu

-Studnie ujęciowe nr 1 i nr 2 – roboty montażowe

-Studnie ujęciowe nr 1 i nr 2 – urządzenia

-Rurociągi międzyobiektowe – rurociąg wody ze zbiornika i na sieć

-Rurociągi międzyobiektowe – wymiana rurociągu ze studni

-Rurociągi międzyobiektowe -przyłącza kanalizacyjne

-Rurociągi międzyobiektowe -kanały grawitacyjne

-Rurociągi międzyobiektowe -wyloty do rowu

-Zagospodarowanie terenu – ogrodzenie

-Zagospodarowanie terenu – utwardzenie

-Zagospodarowanie terenu – zieleń

-Zagospodarowanie terenu – roboty rozbiórkowe

-Zagospodarowanie terenu – roboty tymczasowe

-Termorenowacja dachu SUW Czermin

-Instalacje elektryczne zewnętrzne -zasilanie kablowe SUW

-Instalacje elektryczne zewnętrzne – budowa linii kablowych -zasilających i sterowniczych do studni na terenie SUW

-Instalacje elektryczne zewnętrzne – budowa linii kablowych urządzeń odstojnika popłuczyn

-Instalacje elektryczne zewnętrzne – budowa linii kablowej pomiarów stężeń w neutralizatorach

-Instalacje elektryczne zewnętrzne – budowa linii kablowych sterowniczych do zbiornika wody

-Instalacje elektryczne zewnętrzne – oświetlenie terenu

-Instalacje elektryczne wewnętrzne – rozdzielnica R1

– Instalacje elektryczne wewnętrzne – korytka kablowe w budynku SUW

-Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku SUW

-Instalacje elektryczne wewnętrzne – instalacje sterowania elektrozaworami filtrów

-Instalacje elektryczne wewnętrzne – instalacja alarmowa

-Instalacje elektryczne wewnętrzne – instalacja wyrównawcza w dobudowanej części budynku SUW

-Instalacje elektryczne wewnętrzne – instalacja odgromowa na dobudowanej części budynku SUW

-Automatyka – programowanie – oprzewodowanie

-Dostawa i montaż przewoźnego agregatu prądotwórczego 60kVA

-Uruchomienie technologii hydroforni Czermin na okres przebudowy budynku.

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 1-Sk 12 – roboty przygotowawcze

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 1-Sk 12 – roboty rozbiórkowe

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 1-Sk 12 – roboty ziemne

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 1-Sk 12 – roboty instalacyjno – montażowe

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 1-Sk 12 – syfon

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 1-Sk 12 – roboty drogowe

-Odcinek kanalizacji tłocznej od Sk 17 do Sk 37 – roboty ziemne

-Odcinek kanalizacji tłocznej od Sk 17 do Sk 37 – roboty instalacyjno – montażowe

-Odcinek kanalizacji tłocznej od Sk 17 do Sk 37 – zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 31 – do OŚ – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 31 – do OŚ – roboty ziemne

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 31 – do OŚ – roboty instalacyjno – montażowe

-Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od Sk 31 – do OŚ – roboty drogowe

-Odcinek Sk 1 do Sk 12 oraz Sk 31 do OŚ – przyłącza kanalizacyjne

-Odcinek Sk 1 do Sk 12 oraz Sk 31 do OŚ – zajęcie pasa drogowego

Zakres prac stanowiących koszty ogólne:

– Wykonanie aktualizacji kosztorysów – przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin

– Inspektor nadzoru – przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin

– Wykonanie kosztorysów – budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin

– Inspektor nadzoru – budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin

II Etap:

Zakres prac stanowiących koszty inwestycyjne:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żegocinie

-Roboty rozbiórkowe

-Wymiana stolarki okiennej

-Remont pokrycia dachu

-Technologia stacji uzdatniania wody

-Roboty wykończeniowe malarskie

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin

-Odcinek osiedle – roboty przygotowawcze

-Odcinek osiedle – roboty rozbiórkowe

-Odcinek osiedle – roboty ziemne

-Odcinek osiedle – roboty instalacyjno – montażowe

-Odcinek osiedle – zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków

-Odcinek osiedle – roboty drogowe

-Odcinek osiedle – przyłącza kanalizacyjne

-Odcinek osiedle – zajęcie pasa drogowego

Zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych

– Wóz asenizacyjny z ciągnikiem (zmiana koloru)

– Samochód asenizacyjny

Zakres prac stanowiących koszty ogólne:

– Inspektor nadzoru – przebudowa stacji uzdatniania wody w Żegocinie

– Wykonanie kosztorysu – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żegocinie

– Inspektor nadzoru – budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin

 

 

 

 

Inwestycja została zakończona w dniu 14.03.2012 r.