„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieruchy”

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu:

„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieruchy”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – Oś 4 Leader

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku świetlicy, miejsca spotkań, zebrań i imprez kulturalnych   dla lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, pobudzenia ich aktywności społecznej oraz odbudowę tożsamości i integralności wsi.   Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego.   Projekt wpisuje się w Lokalną   Strategię Rozwoju: Przedsięwzięcie 3″ Zachowanie dziedzictwa i rozwój turystyki”, cel szczegółowy 3.3 „Wzmocnienie działalności turystyczno – rekreacyjnej” , cel ogólny III Zasoby Przyrodniczo – Krajoznawcze oraz Dziedzictwo Kulturowe jako podstawa rozwoju jakości życia.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 17 sierpnia 2010r.

Wartość inwestycji:                        30.700,71 zł.

Kwota dofinansowania :               17.200,00 zł.

Zakres inwestycji:

– Roboty remontowe

– Stolarka okienna

– Stolarka drzwiowa

– Izolacja budynku

– Nawierzchnia z kostki

– Roboty elektryczne

Inwestycja została zakończona w dniu   29.12.2010r.