„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rewitalizacja budynku urzędu gminy objętego wojewódzką ewidencją zabytków w miejscowości Czermin”

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rewitalizacja budynku urzędu gminy objętego wojewódzką ewidencją zabytków w miejscowości Czermin”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury sportowej poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynku objętego wojewódzką ewidencją zabytków użytkowanego na cele publiczne. Powyższy projekt jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, wpisuje się bowiem w cel ogólny III Zasoby Przyrodniczo – Krajoznawcze oraz Dziedzictwo Kulturowe jako podstawa rozwoju życia, cel szczegółowy 3.3. „Wzmocnienie Działalności Turystyczno – Rekreacyjnej”, Przedsięwzięcie 3 – zachowanie dziedzictwa i rozwój turystyki.

 

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 08.12.2010r.


Wartość inwestycji:                     359.524,29 zł.

Kwota dofinansowania :            200.000,00 zł.


Zakres operacji:

Budowa boiska wielofunkcyjnego nawierzchni z trawy syntetycznej:

– nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy

– elementy sportowe boiska

– Ogrodzenie – piłkochwyty

– Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

re00

re01

re02

re03

re03a

re04


Remont budynku Urzędu Gminy Czermin:

– Roboty rozbiórkowe dachu

– Instalacja odgromowa

– Odtworzenie balkonu drewnianego

Remont konstrukcji stropu piętra oraz pokrycia dachu

– Stolarka okienna

– Ocieplenie ścian zewnętrznych pod konstrukcją dachu

re05

re07

re06

re08

re09

re10

Inwestycja została zakończona w dniu 22.06.2012r.