dro00a
W miesiącu październiku 2017 roku zakończyły się prace związane  z realizacją zadania dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Grab o długości 0,357 km realizowanego w ramach operacji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap III oraz przebudowa sieci wodociągowej   w miejscowości Grab.

 
dro00a
W ramach zadania wykonano 
– przebudowę sieci wodociągowej,
– przebudowę przyłączy wodociągowych,
– odtworzenie nawierzchni.
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 21.06.2017r. 
 
Całkowita wartość I etapu operacji wynosi 48 766,17 zł. z czego 63,63 % poniesionych kosztów operacji stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW.
 
1
 
2
 
3
 
4