Projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
„Edukacja kluczem do sukcesu”

 

Projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

W Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Czermin realizowany jest projekt systemowy pn.: „Edukacja kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 W projekcie uczestniczy 155 dzieci klas I – III, u których u których zdiagnozowano zaburzenia umiejętności szkolnych oraz uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W każdej ze szkół rekrutację przeprowadzono na podstawie badań, obserwacji i diagnoz przygotowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, nauczycieli i logopedów.

 W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

·         zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją,

·         zajęcia z zakresu edukacji matematyczno – przyrodniczej,

·         zajęcia logopedyczne,

·         zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

·    zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych i rozwijające zainteresowanie w dziedzinie humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej, sportowej, artystycznej (plastyka, muzyka, śpiew, taniec).

W celu realizacji zaplanowanych zajęć zostaną zakupione materiały dydaktyczne, a w ramach cross – financing – laptopy.

Beneficjentem projektu jest Gmina Czermin, a realizatorami projektu:

·         Zespół Szkół Publicznych w Broniszewicach,

·          Zespół Szkół Publicznych w Czerminie,

·         Zespół Szkół Publicznych w Grabiu,

·         Zespół Szkół Publicznych w Żegocinie

Termin realizacji projektu od 20.09.2010  do 31.08.2011 roku.

Całkowity koszt projektu to 123 090,00 zł .

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki