Projekt „MAŁYMI KROKAMI DO SUKCESU” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie

PROJEKT „MAŁYMI KROKAMI DO SUKCESU” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


        Podsumowanie realizacji projektu „Małymi krokami do sukcesu”

W 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie realizował projekt „Małymi krokami do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podnoszenie kompetencji społecznych do końca 2011 roku przez 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn) z gminy Czermin.

Celami szczegółowymi projektu było: 1) wzmacnianie samooceny (poprzez zajęcia z psychologiem i wizażystą) – zajęcia z psychologiem miały   na celu zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły – zajęcia z wizażystą z zakresu kreowania wizerunku miały na celu odzyskanie pewności siebie i uwierzenie we własne możliwości poprzez poznawanie swoich mocnych stron oraz zrozumienie zmiany wyglądu celem zwiększenia szans na znalezienie pracy, 2) wzrost umiejętności społeczno zawodowych (poprzez spotkanie z doradcą zawodowym), 3) rozszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (poprzez uczestnictwo w kursie magazyniera z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej oraz kursie florystycznym – czyli sztuka układania kwiatów z zakresu podstawowego), 4)wsparcie beneficjenta projektu w aktywności społecznej i zawodowej przez pracę socjalną i pomoc finansową.

W dniu 20 grudnia 2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie na zakończenie projektu „Małymi krokami do sukcesu” zorganizował konferencję podsumowującą pod nazwą „Zasady równości szans w POKL”.

Podczas konferencji – podsumowującej, zaprezentowano uzyskane efekty, a uczestnikom projektu wręczono zaświadczenia ukończenia szkoleń.

 


 

PROJEKT „MAŁYMI KROKAMI DO SUKCESU” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Rekrutacja do projektu „Małymi krokami do sukcesu”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL),

Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podnoszenie kompetencji społecznych do końca 2011 roku przez 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn) z gminy Czermin.

Dotychczas przeszkoliliśmy 12 kobiet w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego, oraz odbyły się: Kurs obsługi kasy fiskalnej i obsługa komputera.

W obecnym roku nasze wsparcie adresujemy do 10 osób (w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn)z gminy Czermin w tym również niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z zasiłków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie.

 

Oferowane przez nas działania pomocowe są następujące:

– otoczenia osób bezrobotnych kompleksowym systemem wsparcia

– warsztaty psychologiczne

– warsztaty z doradztwa zawodowego

– zajęcia z zakresu kreowania wizerunku

– kurs florystyki

– kurs na wózki widłowe + magazynier + przeszkolenie na butle gazowe do wózków widłowych przygotowujących do pracy

 

Oferujemy:

– wyspecjalizowaną kadrę prowadzącą szkolenia/kursy

– odpowiednie dla potrzeb uczestników miejsce szkoleń

– materiały szkoleniowe

– dojazd na miejsce szkolenia

– posiłek regeneracyjny dla uczestników szkolenia

– zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu

– wsparcie dochodowe na zakończenie projektu


O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń uczestników (do 30 lipca 2011r.), oraz kontrakt socjalny przeprowadzony z pracownikiem socjalnym projektu. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia uczestnika podejmuje:

1. Małgorzata Szymoniak kierownik GOPS w Czerminie – koordynator projektu

2. Małgorzata Bizan – pracownik socjalny

3. Teresa Gutowska – pracownik socjalny

 

Kryteria udziału:

– uczestnik musi być w wieku produkcyjnym (zdolności do pracy): mężczyźni pomiędzy 18.a 64. rokiem życia, kobiety pomiędzy 18. a 59. rokiem życia

– korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej

– miejsce zamieszkania na terenie Gminy Czermin

– systematyczność

– obowiązkowość

– sumienność

– chęć współpracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

– telefoniczny: 62/7416031 wew. 32

– e-mailowy: gopsczermin@post.pl