„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W miesiącu maju 2022 roku rozpoczęły się prace z związane z wykonaniem zadania dotyczącego budowy ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin realizowanego w ramach operacji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych  w miejscowości Żegocin.

 Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 01.07.2020r.

Prace przy wykonywaniu pilotażowego otworu dla ujęcia wód podziemnych