ba1

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Czermin – Etap I”

Wnioskodawca: Gmina Czermin

 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 31.03.2010r.

 

Wnioskodawca: Gmina Czermin

 

Tytuł projektu:

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego

 

w miejscowości Czermin – Etap I”

 

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

 

Cel projektu:

 

Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę ścieżki rowerowej. Powyższy projekt jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, wpisuje się bowiem w cel ogólny III Zasoby Przyrodniczo – Krajoznawcze oraz Dziedzictwo Kulturowe jako podstawa rozwoju życia, cel szczegółowy 3.3 „Wzmocnienie Działalności Turystyczno – Rekreacyjnej”, Przedsięwzięcie 3 – zachowanie dziedzictwa i rozwój turystyki – realizacja operacji rekomendowanych dot. odnowy i rozwoju wsi.

 

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 08.12.2010r.

 

Wartość inwestycji:                         304 091,53 zł.

 

Kwota dofinansowania :                185 167,08 zł.

 

Zakres operacji:

 

Zakres prac stanowiących koszty inwestycyjne:

– roboty przygotowawcze

– roboty drogowe

– roboty odwodnieniowe

Zakres prac stanowiących koszty ogólne:

– sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, operat wodno – prawny, kosztorys)

– Inspektor nadzoru

 

 

W wyniku realizacji operacji powstała ścieżka rowerowa o długości 0,7 km.

Inwestycja została zakończona w dniu 11.09.2013r.

Cz01

Cz02

Cz03

Cz04

Cz05