EFR

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Broniszewice – Etap II”

Wnioskodawca: Gmina Czermin

 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 29.06.2010r.

 

Wnioskodawca: Gmina Czermin

 

Tytuł projektu:

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego

 

w miejscowości Broniszewice – Etap II”

 

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

 

Cel projektu:

 

Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę ścieżki rowerowej.

 

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 26.01.2011r.

 

Wartość inwestycji:                         765 608,60 zł.

 

Kwota dofinansowania :                466 838,96 zł.

 

Zakres operacji:

Zakres prac stanowiących koszty inwestycyjne:

– roboty przygotowawcze

– roboty drogowe

– roboty odwodnieniowe

Zakres prac stanowiących koszty ogólne:

– sporządzenie kosztorysu

– Inspektor nadzoru

 

 

W wyniku realizacji operacji powstała ścieżka rowerowa o długości 1,75 km.

Inwestycja została zakończona w dniu 26.11.2013r.

b00

b01

b02

b03

b04