„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zakończono prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin, realizowane w ramach operacji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych  w miejscowości Żegocin.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 01.07.2020r.

Całkowita wartość ww. etapu operacji wyniosła 2 181 394,13 zł.

W ramach zadania wykonano łącznie 87  przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Broniszewice, Czermin, Grab, Łęg, Mamoty, Pieruszyce, Pieruchy, Psienie-Ostrów, Skrzypnia, Strzydzew, Wieczyn, Żale, Żbiki, Żegocin.