dro00a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W miesiącu maju 2021 roku zakończyły się prace związane z wykonaniem zadania dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice o długości 0,218 km, realizowanego w ramach operacji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin.

W ramach zadania wykonano:
– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
– przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,218 km,
– odtworzenie nawierzchni drogi.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 01.07.2020r.

Całkowita wartość I etapu operacji wynosi 49 110,44 zł. z czego 63,63 % poniesionych kosztów operacji stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW.