OFERTA INWESTYCYJNA

Założenie dworsko – parkowo – folwarczne, działki nr 276/4, 276/3. W budynku dworu znajdują pomieszczenie mieszkalne zamieszkałe przez 6 rodzin ora 4 pomieszczenia puste. W zabudowaniu dworskim mieszka 1 rodzina.  Na nieruchomości znajduje się również budynek inwentarski – chlewnia.

OFERTA INWESTYCYJNA

Założenie dworsko – parkowo – folwarczne, działki nr 276/4, 276/3. W budynku dworu znajdują pomieszczenie mieszkalne zamieszkałe przez 6 rodzin oraz 4 pomieszczenia puste. W zabudowaniu dworskim mieszka 1 rodzina. Na nieruchomości znajduje się również budynek inwentarski – chlewnia.


Powierzchnia ogólna działek: 3,82 ha

Powierzchnia budynku pałacu: parter: 344,49 m2, piętro: 321,62 m2, poddasze: 53,86 m2.

Lokalizacja: Skrzypnia, położona w centrum wsi, dojazd z drogi powiatowej i gminnej.

Stan prawny: nieruchomość jest własnością Gminy Czermin.

Przeznaczenie: Działka nr 276/4 przeznaczona była w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r., jako tereny zieleni urządzonej – Park wiejski, symbol planu 8.5 ZP, a działka nr 276/3 przeznaczona była jako tereny urządzeń produkcji gospodarki rolnej-ochrona konserwatorska, symbol planu 8.8 RPZ/U.
W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 276/4 oznaczona jest jako główne obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze, w strefie C rolno – osadniczej, a działka nr 276/3 oznaczona jest jako tereny zieleni publicznej (parki, zieleńce itp., parki podworskie ujęte w rejestrze zabytków, w strefie C rolno – osadniczej.

Infrastruktura: Przyłącze energii elektrycznej, sieć wodociągowa i telefoniczna

Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

Nowy-1

Nowy-2