Czermin, dnia 28.11.2022 r.

K U R E N D A

Urząd Gminy Czermin informuje, że w związku z przyznaniem pomocy finansowej dla Gminy Czermin z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.:”Usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie gminy Czermin” rozpoczyna się nabór składania wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na 2023 rok.

Realizowane będą wnioski dotyczące wyłącznie odbioru i załadunku wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, a następnie transport, rozładunek i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego działania. Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie nieruchomości na terenie gminy Czermin, na której występują wyroby zawierające azbest oraz wpisane są do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

Pomoc finansowa nie obejmuje dopłat do zakładania nowych pokryć dachowych.

Usunięcie wyrobów azbestowych z dachu budynku i zastąpienie ich innymi materiałami stanowi roboty budowlane. Przed przystąpieniem do zmiany pokrycia dachowego właściciel obiektu powinien dokonać zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które należy złożyć
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej 21 dni przed zamierzonym przystąpieniem do robót.

Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Czermin do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Druk wniosku, załączniki oraz regulamin realizacji zadania p.n.„Usuwanie azbestu
z nieruchomości na terenie gminy Czermin” można pobrać ze strony internetowej
www.czermin.wlkp.pl z zakładki Informacje Lokalne.

Przypominamy wszystkim użytkownikom wyrobów zawierających azbest o obowiązku corocznego przedkładania „informacji o wyrobach zawierających azbest”. Termin przedkładania w/w informacji mija do 31 stycznia każdego roku. Informację należy składać odpowiednio:

– Wójt Gminy Czermin – osoby fizyczne;

– Marszałkowi Województwa – pozostali użytkownicy.

 

        Wójt Gminy Czermin

      /-/  mgr Sławomir Spychaj