Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów Planu Odnowy Miejscowości: Broniszewice, Czermin, Grab, Mamoty, Skrzypnia, Żbiki, Żegocin na lata 2023 – 2033

Konsultacje społeczne projektów Planu Odnowy Miejscowości: Broniszewice, Czermin, Grab, Mamoty, Skrzypnia, Żbiki, Żegocin na lata 2023 – 2033 prowadzono na podstawie uchwały Nr X/58/11 Rady Gminy Czermin z dnia 30.12.2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Przeprowadzenie konsultacji ogłosił Wójt Gminy Czermin Zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 25.10.2022r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji wraz z formularzami zgłaszania opinii i uwag zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na tablicach w poszczególnych sołectwach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

Projekty Planów Odnowy Miejscowości na lata 2023 – 2033 będące przedmiotem konsultacji wraz  z materiałami dostępne były na stronie internetowej gminy, w BIP-ie oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 03.11.2022r. do dnia 10.11.2022r.  w formie badania ankietowego – pisemnych opinii lub uwag do projektów Planów Odnowy Miejscowości/Sołectwa.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono  uwag i opinii co do treści dokumentów podlegającym konsultacjom.

 

  Wójt
/-/ mgr Sławomir Spychaj