Wójt Gminy Czermin ogłasza konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 1. Przedmiot i termin konsultacji
 2. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działającego na terenie Gminy Czermin na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 3. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Czermin.
 4. Termin konsultacji: od 13.10.2023 r. do 20.10.2023r.
 5. Tryb, zasady i formy konsultacji
 6. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.
 7. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czerminie.
 8. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie wskazanym
  w pkt. I.3 do godz. 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy, przesłać pocztą lub na adres e-mail: promocja@czermin.wlkp.pl

Załączniki:

 1. Projekt programu współpracy na 2024 r.
 2. Formularz konsultacji.

III. Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadzane są według zasad określonych w uchwale nr XI/51/15 Rady Gminy Czermin z dnia 27.10.2015 roku.

 

Wójt Gminy Czermin
/-/ Sławomir Spychaj

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.10.2023r

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc Projekt uchwały na 2024 32 KB
2 doc ogłoszenie o konsultacjach 17 KB