Czermin, dnia 13.09.2021 r.

K U R E N D A

Urząd Gminy Czermin informuje, że w związku z przyznaniem pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.:”Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego” rozpoczyna się naboru składania wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na 2021 rok.

Wniosek można złożyć Urzędzie Gminy Czermin (pokój nr 3) od dnia 15.09.2021 r.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego” można pobrać ze strony internetowej www.czermin.wlkp.pl z zakładki Informacje Lokalne.

Osoby składające wniosek proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami określonymi w regulaminie realizacji przedmiotowego zadania, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie nr LXXXVIII/193/2021 z dnia 09.09.2021r. Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z  zakupem i montażem wyrobów zastępujących wyroby z azbestu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów usunięcia wyrobów z azbestem jest wcześniejsze złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest (wnioskodawca musi być ujęty w Bazie Wyrobów Zawierających Azbest, prowadzonej przez Urząd Gminy w Czerminie).

Usunięcie wyrobów azbestowych z dachu budynku i zastąpienie ich innymi materiałami stanowi roboty budowlane. Przed przystąpieniem do zmiany pokrycia dachowego właściciel obiektu powinien dokonać zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej 21 dni przed zamierzonym przystąpieniem do robót.

Przypominamy wszystkim użytkownikom wyrobów zawierających azbest o obowiązku corocznego przedkładania „informacji o wyrobach zawierających azbest”. Termin przedkładania w/w informacji mija do 31 stycznia każdego roku. Informację należy składać odpowiednio:

– Wójt Gminy Czermin – osoby fizyczne;

– Marszałkowi Województwa – pozostali użytkownicy.

 

        Wójt Gminy Czermin

      /-/  mgr Sławomir Spychaj