I N F O R M A C J A
 
 
Wójt Gminy Czermin informuje, że od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1295) w zakresie szkód łowieckich. Zgodnie z tymi zmianami, obecnie wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania składa się do Urzędu Gminy. Szkody należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia.
 
Szacowanie szkody polega na dokonaniu oględzin po zgłoszeniu szkody oraz na szacowaniu ostatecznym przed zbiorem uprawy. Zawiadomienie o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy należy złożyć do Urzędu Gminy na 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

 
Szkody szacuje zespół składający się z sołtysa, przedstawiciela koła łowieckiego i właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiły szkody. Poszkodowany zostanie zawiadomiony o terminie oględzin lub szacowania szkody. W szacowaniu szkody może brać udział pełnomocnik właściciela lub posiadacza gruntu, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania szkody.
 
Odszkodowania wypłacają koła łowieckie, jeżeli nie zostanie wniesione odwołanie od protokołu z ostatecznego oszacowania szkody. Odwołanie może być wniesione do Nadleśnictwa Taczanów przez poszkodowanego albo przez koło łowieckie, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W szacowaniu szkody przez Nadleśnictwo może brać udział przedstawiciel izby rolniczej, na pisemny wniosek poszkodowanego lub koła łowieckiego. Nadleśnictwo ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji, która może być zaskarżona do sądu.
Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty Skarbu Państwa jako deputaty rolne,
2) poszkodowanym, którzy nie dokonali sprzętu upraw w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie,
3) poszkodowanym, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez koło łowieckie urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,
4) za szkody, których wysokość nie przekracza wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,
7) za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.
 
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości może złożyć na piśmie jej właściciel do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
 
Wzór wniosku o oszacowanie szkody oraz zawiadomienia o terminie zbioru uprawy i pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 3) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej  www.czermin.wlkp.pl z zakładki Informacje Lokalne. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu lub pod numerem tel.: 62/ 74 16 031 w. 53.