Urząd Gminy Czermin informuje, że Starostwo Powiatowe w Pleszewie ogłosiło nabór wniosków przez w ramach realizacji zadania pn.„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego”. Osoby składające wniosek proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami określonymi w regulaminie realizacji przedmiotowego zadania, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie nr CXXVII/265/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

Urząd Gminy Czermin informuje, że Starostwo Powiatowe w Pleszewie ogłosiło nabór wniosków przez w ramach realizacji zadania pn.„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego”. Osoby składające wniosek proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami określonymi w regulaminie realizacji przedmiotowego zadania, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie nr CXXVII/265/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. Najistotniejszą zmianą w stosunku do lat poprzednich jest odejście od możliwości demontowania wyrobów zawierających azbest przez firmę realizującą zadanie. Tym samym tegoroczne przedsięwzięcie obejmuje wyłącznie odbiór i unieszkodliwianie zdemontowanych materiałów zawierających azbest, składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości wnioskodawców. Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów usunięcia wyrobów z azbestem jest wcześniejsze złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest (wnioskodawca musi być ujęty w Bazie Wyrobów Zawierających Azbest, prowadzonej przez Urząd Gminy w Czerminie).

Usunięcie wyrobów azbestowych z dachu budynku i zastąpienie ich innymi materiałami stanowi roboty budowlane. Przed przystąpieniem do zmiany pokrycia dachowego właściciel obiektu powinien dokonać zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej 21 dni przed zamierzonym przystąpieniem do robót.

Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 3) w dniach od 15 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 3) lub pobrać ze strony internetowej starostwa : www.powiatpleszewski.pl lub poniżej:

1. Kurenda

2. Regulamin

3. Wniosek

4. Formularz informacji składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dla rolników

5. Formularz informacji składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dla przedsiebiorców