1111Na terenie Gminy Czermin od 13 lat funkcjonuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach, które rozpoczęło swoją działalność 16 czerwca 2004 roku. Od samego początku jego członkowie na czele z prezesem panem Pawłem Kaczmarkiem, podjęli trud pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele statutowe, do których należą, m.in.: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności na rzecz edukacji i wychowania, podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości, prowadzenie zajęć w zakresie amatorskiej kultury fizycznej, sportu, turystyki i zajęć rekreacyjnych.

Przez te wszystkie lata napisano wiele projektów do różnych instytucji, fundacji, firm i grantodawców a w sumie do końca maja 2017 roku udało się pozyskać  242.540,38 zł. Liczba członków Stowarzyszenia waha się od 20 do 30 osób, głównie nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Broniszewicach, którzy pracują społecznie przy realizacji projektów.

Szczególnym zaangażowaniem wykazuje się zarząd, który intensywnie zajmuje się pisaniem projektów, ich realizacją i rozliczaniem. Od stycznia do 31 maja 2017 roku napisano 10 projektów z czego 2 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Od początku 2017 roku nowym prezesem jest pani Ewa Witczak.