Nabór wniosków  na usuwanie azbestu w 2020 roku KURENDA

 

Czermin, dnia 20.01.2020 r.

K U R E N D A

Urząd Gminy Czermin informuje o rozpoczęciu naboru wniosków przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na 2020 rok.

Osoby składające wniosek proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami określonymi w regulaminie realizacji przedmiotowego zadania, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie nr XLI/92/2020 z dnia 14.01.2020 r.

Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Usługa obejmuje odbiór, pakowanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów usunięcia wyrobów z azbestem jest wcześniejsze złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest (wnioskodawca musi być ujęty w Bazie Wyrobów Zawierających Azbest, prowadzonej przez Urząd Gminy w Czerminie).

Usunięcie wyrobów azbestowych z dachu budynku i zastąpienie ich innymi materiałami stanowi roboty budowlane. Przed przystąpieniem do zmiany pokrycia dachowego właściciel obiektu powinien dokonać zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej 21 dni przed zamierzonym przystąpieniem do robót. Realizacja usług usuwania wyrobów
z azbestem przewidywana jest do dnia 16 października 2020 r.

Wnioski będą przyjmowane w tut. Urzędzie Gminy (pokój nr 3) w dniach od 22 stycznia 2020 r.  do 30 września 2020 r. lub do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych.

Przypominamy wszystkim użytkownikom wyrobów zawierających azbest o obowiązku corocznego przedkładania „informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Termin przedkładania w/w informacji mija do 31 stycznia każdego roku. Informację należy składać odpowiednio:

– Wójt Gminy Czermin – osoby fizyczne;

– Marszałkowi Województwa – pozostali użytkownicy.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 3) lub pobrać ze strony internetowej www.czermin.wlkp.pl z zakładki Informacje Lokalne.

 

Wójt Gminy Czermin

/-/  mgr Sławomir Spychaj