KURENDA

Urząd Gminy Czermin informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na rok 2016. Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 3) w dniach od 11.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

 

Dofinansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w ramach programu zapewnia Powiat Pleszewski w wysokości 100% wartości usług, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł brutto na każdy złożony wniosek. Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachu.

Usługa obejmuje demontaż, pakowanie, zważenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów z obiektów budowlanych lub pakowanie, zważenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów wcześniej zdemontowanych.

W przypadku wymiany pokrycia dachu budynku, właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia
o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie co najmniej na 30 dni przed przystąpieniem do robót. Jeżeli wymiana pokrycia dachu wiąże się z przebudową dachu, należy wystąpić o pozwolenie na budowę. Realizacja usług usuwania wyrobów z azbestem przewidywana jest do dnia 30 września 2016 r.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 3) lub pobrać ze strony internetowej www.czermin-wlkp.bip.net.pl z zakładki Ochrona Środowiska – ogłoszenia.

Warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów usunięcia wyrobów z azbestem jest wcześniejsze złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest (wnioskodawca musi być ujęty w Bazie Wyrobów Zawierających Azbest).

Przypominamy, że informacje o wyrobach zawierających azbest należy składać każdego roku
w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Dla każdego budynku należy wypełnić oddzielną informację. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi:

  • Wójtowi Gminy Czermin – osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – pozostałe osoby (przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, itp.)

Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić „Ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. „Ocenę” sporządza się
w jednym egzemplarzu, w terminach wynikających z tej oceny i przechowuje się ją w domu.

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 346), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania azbestu oraz sposobu jego eliminowania.

Szczegółowe informacje mozna uzyskać w Urzedzie Gminy Czermin w referacie rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska – pokój nr 3, tel. 62 74 16 031 wew. 33