K U R E N D A

Urząd Gminy Czermin informuje o rozpoczęciu naboru wniosków przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na 2017 rok.

Urząd Gminy Czermin informuje o rozpoczęciu naboru wniosków przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na 2017 rok. Osoby składające wniosek proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami określonymi w regulaminie realizacji przedmiotowego zadania, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie nr XCV/200/2017 z dnia 28.02.2017 r.

Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Usługa obejmuje demontaż, pakowanie, zważenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów z obiektów budowlanych lub pakowanie, zważenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów wcześniej zdemontowanych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.Warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów usunięcia wyrobów z azbestem jest wcześniejsze złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest (wnioskodawca musi być ujęty w Bazie Wyrobów Zawierających Azbest, prowadzonej przez Urząd Gminy w Czerminie).
Usunięcie wyrobów azbestowych z dachu budynku i zastąpienie ich innymi materiałami stanowi roboty budowlane. Przed przystąpieniem do zmiany pokrycia dachowego właściciel obiektu powinien dokonać zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej 21 dni przed zamierzonym przystąpieniem do robót. Realizacja usług usuwania wyrobów z azbestem przewidywana jest do dnia 31 października 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 3) w dniach od 01 marca 2017r.  do 30 kwietnia 2017r.
Druki wniosków, załączniki oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 3) lub pobrać ze strony internetowej www.czermin.wlkp.pl z zakładki Informacje Lokalne.

Do pobrania:

1. Regulamin

2. Wniosek

3. Formularz składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dla rolników

4. Formularz składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dla przedsiębiorców