„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

Projekt został zrealizowany na podstawie umowy numer 4620/3/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach modułu: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych  i nadzorowanych zakupiono serwer z oprogramowaniem Windows Server, zasilacz awaryjny UPS, pakiet oprogramowania antywirusowego, urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu, urządzenie NAS wraz z dyskami, urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu,  scanery  oraz wykonano usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

W ramach modułu Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem.

W ramach modułu: Edukacja cyfrowa urzędników zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W ramach modułu Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Ogólna wartość projektu wyniosła:   156 618,40 zł.

Kwota przyznanego grantu:               148 050,00 zł.

Wkład własny gminy:                              8 568,40 zł.