Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VI/31/15 Rady Gminy Czermin z dnia 20 maja 2015 r. z dniem 1 sierpnia zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób NIESELEKTYWNY.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VI/31/15 Rady Gminy Czermin z dnia 20 maja 2015 r. z  dniem 1 sierpnia zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób NIESELEKTYWNY.

Aktualne stawki opłat przedstawiają się następująco:

1. nieruchomości zamieszkałe

Ilość osób zamieszkujących

Stawka opłaty – odpady zbierane w sposób selektywny

Stawka opłaty – odpady zbierane w sposób nieselektywny

I

II

III

1 – 3

7,00 zł

11,00 zł

4 – 20

6,00 zł

10,00 zł

powyżej 20

3,00 zł

5,00 zł

 

2. nieruchomości nezamieszkałe 

Wielkości pojemników na odpady  komunalne

Stawka opłaty za pojemnik

 Odpady gromadzone selektywnie

Odpady gromadzone nieselektywnie

0,08 m3

17,00 zł

25,00 zł

0,11/0,12 m3

18,00 zł

27,00 zł

0,24 m3

33,00 zł

49,00 zł

1,1 m3

150,00 zł

220,00 zł

5 m3

480,00 zł

720,00 zł

7 m3

600,00 zł

900,00 zł

 

Uwaga!
Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.