INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 tj.), w związku z kończącą się w dniu 31.12.2023 r. umową na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych z terenu Gminy Czermin, Wójt Gminy Czermin informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Czermin.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Czermin, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. od  31 sierpnia  2023 r., do dnia 30 października 2023 r., złożyć Wójtowi Gminy Czermin pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a cytowanej wyżej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 roku i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych.

 

 

Wójt Gminy Czermin
/-/ Sławomir Spychaj