czermin2Nowy system gospodarowania odpadami 2013

Nowy system gospodarowania odpadami 2013

Szanowny mieszkańcu!

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi że od dnia 1 lipca 2013 roku zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi realizować będzie Gmina. W związku z powyższym w nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie do Gminy, a nie jak do tej pory do wybranej firmy. Dlatego też każda osoba, która ma podpisaną umowę z firmą wywożącą odpady musi taką umowę wypowiedzieć, bo w innym wypadku będzie ponosić dwie opłaty. Należy sprawdzić w zawartej umowie okres wypowiedzenia (rozwiązania) umowy. Jeżeli termin ten wynosi 1 miesiąc to wypowiedzenie musi nastąpić do końca maja br. Jeżeli natomiast okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wtedy umowę należy wypowiedzieć do końca marca br. Druk wniosku o rozwiązanie umowy na wywóz śmieci można uzyskać u Sołtysa wsi, na Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Czerminie lub pobrać ze strony internetowej:

pobierz wniosek wypowiedzenia

W nowym systemie właściciele nieruchomości na terenie Gminy Czermin zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 26 kwietnia 2013 roku do Urzędu Gminy w Czerminie. Dotyczy to zarówno nieruchomości zamieszkałych (tj. domów) oraz nieruchomości niezamieszkałych (tj. firmy, szkoły, cmentarze itp.). Poprzez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku, kiedy nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi deklarację składają właściciele lokali.
Druk stosownych deklaracji zostanie przekazany do każdej nieruchomości przez Sołtysa, a także pobrać będzie można osobiście w Urzędzie Gminy Czermin lub w formie elektronicznej ze strony internetowej: www.czermin.wlkp.pl. Deklaracje określają szczegółowy tryb naliczania opłaty. Zadeklarować należy także czy gromadzenie odpadów przez mieszkańców odbywać się będzie  w sposób selektywny czy nieselektywny. Jeżeli wybrana zostanie forma zbiórki selektywnej opłata będzie niższa.

Stawki opłat uchwalone zostały przez Radę Gminy Czermin w dniu 13.03.2013 r. i przedstawiają się następująco:

 a)dla nieruchomości zamieszkałych (miesięcznie)

Kryterium

Odpady zbierane w sposób SELEKTYWNY

Odpady zbierane w sposób NIESELEKTYWNY

jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób

7,00 zł od osoby

9,00 zł od osoby

jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 4 do 20 osób

6,00 zł od osoby

8,00 zł od osoby

jeżeli nieruchomość zamieszkuje powyżej 20 osób

3,00 zł od osoby

4,00 zł od osoby

b)dla nieruchomości niezamieszkałych (miesięcznie)

 

Wielkości pojemników na odpady

Stawka opłaty za pojemnik

Odpady gromadzone selektywnie

Odpady gromadzone nieselektywnie

80 l

17,00 zł

22,00 zł

110/120 l

18,00 zł

24,00 zł

240 l

33,00 zł

44,00 zł

1100 l

150,00 zł

195,00 zł

KP5 (5 m3)

480,00 zł

624,00 zł

KP7 (7 m3)

600,00 zł

780,00 zł

Opłatę, która wyliczona zostanie według powyższych zasad należy przekazywać wyłącznie na rachunek bankowy Gminy Czermin do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwszą opłatę należy wnieść do dnia 15 lipca 2013 r.

Ważnym elementem nowego systemu jest to, że właściciele nieruchomości we własnym zakresie muszą wyposażyć nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych (istnieje możliwość nabycia pojemników od firm odbierających odpady komunalne w chwili obecnej) oraz utrzymywać te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  i technicznym. Worki na tworzywa sztuczne, szkło i tekturę zostaną mieszkańcom dostarczone przez firmę odbierającą odpady.

Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku określa: „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czermin.” Mieszkańcy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
W tym celu w najbliższym czasie, właściciele nieruchomości wraz ze wzorami deklaracji otrzymają Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czermin, z którego wynikają także zasady ustalania zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych co wiąże się
z odpowiednim naliczeniem opłaty.

W przypadku wątpliwości i pytań informacji udziela pani Anna Cierniak – Urząd Gminy Czermin tel. 62 7416 031 wew. 35.

 

 

 

Wójt Gminy Czermin

mgr Sławomir Spychaj