szary budynek na błękitnym tle            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 16 września 2021 roku  pomiędzy firmą KRIBO  z siedzibą 32-095 Iwanowice Włościańskie ul. Jurajska reprezentowaną przez właściciela Joannę Żuradzką-Boryczko a Gminą Czermin reprezentowaną przez Sławomira Spychaja – Wójta Gminy Czermin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap IV” realizowanego w ramach operacji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin .

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 01.07.2020r.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 280 059,88 .  z czego 63,63% stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW.

W ramach zadania zostaną wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków w niżej wymienionych miejscowościach:

 1             Broniszewice           24 szt.
2             Czermin                      3 szt.
3             Grab                          10 szt.
4             Łęg                               2 szt.
5             Mamoty                      6 szt.
6             Pieruchy                     7 szt.
7             Pieruszyce                  9 szt.
8             Psienie-Ostrów         2 szt.
9             Skrzypnia                   1 szt.
10             Strzydzew                  8 szt.
11             Wieczyn                      9 szt.
12             Żale                              1 szt.
13             Żbiki                            3 szt.
14             Żegocin                       6 szt.

Prace zostaną rozpoczęte w I połowie października.