W dniu 06 grudnia 2019 roku została podpisana umowa nr 10.242/19 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Czermin na realizację zadania pn: „

” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę o roboty budowlane nr RB.272.31.2020z podpisano Wykonawcą robót w dniu 12 grudnia 2020r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.710.543,46 zł, kwota dofinansowania 809.254,00 zł,  wysokość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 1.618.509,91zł.

Zadanie zrealizowano w okresie od 12 grudnia  2019r. do 16 października 2020r. Odbiór końcowy zadania został dokonany przez komisję odbiorową w dniach od 26 października  2020r.  do 25 listopada 2020r.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, była firma GREGBUD Grzegorz Rybarczyk. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: przebudowę drogi gminnej nr 625043P w miejscowości Żegocin o łącznej długości 765,71m tj. na odcinku nr 1 o szerokości 2×2,50m (5,00m) oraz odcinku nr 2 o szerokości 2×2,25m (4,50m) polegający na: wykonaniu niezbędnych robót ziemnych,  budowie kanalizacji deszczowej z rur PP DN 315mm,400mm,500mm,600mm wraz z wpustami deszczowymi DN 500 oraz ściekiem z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szer. 20cm, wykonaniu umocnionych wylotów DN 600- 1kpl oraz DN 400 -1 kpl do rowów melioracyjnych, budowie chodnika oraz zjazdów z bezfazowej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. z obramowaniem z obrzeżem betonowym 30x8cm na ławie betonowej z oporem, wykonaniu obramowania drogi z krawężnika betonowego 15x30cm, wykonaniu niezbędnych poszerzeń podbudowy drogi z stabilizacją gruntu cementem Rm=2,50 MPa gr. 15cm i kruszywa kamiennego gr. 20cm z warstwą wiążącą z masy bitumicznej  AC 16W gr. 4cm, wykonaniu na całej długości drogi warstwy wiążącej z masy bitumicznej gr. 7 cm z masy AC16W oraz nawierzchni ścieralnej z masy bitumicznej AC11S gr. 5cm, wykonaniu zjazdów z betonowej bezfazowej kostki brukowej gr. 8cm oraz z masy bitumicznej, jednostronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 20cm, wykonaniu  oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie I etapu budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów żelbetowych i opraw typu LED -6 kpl.