Czermin, dnia 15 października 2020r.

OR.0004.7.2020

                                                                                                                                              Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                                                                              Andrzej Duda

                                                                                                                                                Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                                                                                                                                                Grzegorz Puda

Rada Gminy w Czerminie z niepokojem obserwuje wydarzenia związane z pracami legislacyjnymi nad przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt oraz pogarszającą się sytuacją hodowców trzody chlewnej w związku z rozszerzaniem się na nowych terenach ASF. Gmina Czermin jest gminą typowo rolniczą, bez dużych zakładów pracy i z dala od dużych aglomeracji miejskich. W związku z tym nasi mieszkańcy w większości związani są z pracą w rodzinnych gospodarstwach rolnych. W miesiącu wrześniu bieżącego roku, w miejscowości Łaszków w powiecie kaliskim, w jednym z gospodarstw stwierdzono występowanie wirusa ASF. Pomimo, że jest to sąsiedni powiat wyznaczone strefy objęły swoim zasięgiem teren naszej gminy i spowodowały objęcie hodowców trzody obostrzeniami weterynaryjnymi. Wedle obowiązujących zasad utrudnienia w obrocie trzodą mogą potrwać przez rok, pod warunkiem że nie będą występowały nowe ogniska. Obawiamy się, że sytuacja ta doprowadzi do dalszego i trwałego spadku pogłowia trzody, a więc likwidacji kolejnych gospodarstw rolnych. Już teraz te, które pozostały muszą walczyć o przetrwanie z chwiejną koniunkturą na rynku, ze skutkami powtarzających się cyklicznie okresów suszy, a teraz z chorobą ASF.

Apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań w celu złagodzenia złej sytuacji hodowców trzody chlewnej i wsparcie szczególnie tych gospodarstw, które znalazły się w strefach  zagrożonych.

Nasz głęboki niepokój wywołuje również nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, uchwalona przez Sejm RP w dniu 18 września br., zaledwie po tygodniu od złożenia projektu przez grupę posłów PiS. Zapisy ustawy wskazują, że zostały one stworzone bez żadnych konsultacji z organizacjami rolniczymi a pod wpływem emocji i bez wysłuchania argumentów rolników. Jesteśmy pewni, że przepisy ustawy w obecnym kształcie doprowadzą do głębokiej zapaści działalności rolniczej, zwiększenia bezrobocia na wsi oraz do spadków obrotów w branżach powiązanych np. paszarnie, budowlanka, części maszyn itd. Podstawowym zastrzeżeniem jest kwestia tzw. uboju rytualnego. Jego zakazanie będzie związane ze spadkiem eksportu, a następnie spadkiem cen na rynku i jak szacują eksperci obniży dochody małych gospodarstw rolnych o 20-30%. Jest to wielkość decydująca o zaprzestaniu hodowli. W Gminie Czermin w większości gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną prowadzi się jednocześnie hodowlę bydła rzeźnego. Spadek cen żywca spowodowany zarówno przez ASF jak i planowany zakaz uboju rytualnego spowoduje definitywną likwidację takich gospodarstw.  Należy podkreślić, że w regionie dominują słabe gleby klasy IV, V i VI co w powiązaniu z niewielkimi areałami ziemi w posiadaniu rolników, nie pozwoli przeżyć wyłącznie z produkcji roślinnej, tym którzy zlikwidują produkcję zwierzęcą.

Nawet jeżeli pomimo tak niekorzystnych zmian gospodarstwa utrzymujące zwierzęta postanowią nadal prowadzić hodowlę, przyjęta przez Sejm ustawa tworzy nową bezprecedensową sytuację, która jako kolejny element pogrąży hodowców. Ustawa zwiększa uprawnienia organizacji prozwierzęcych, w absurdalny sposób. Pseudoinspektorzy według nowych przepisów uzyskali możliwość swobodnego wejścia na teren gospodarstw. Gospodarstwo rolne to zakład pracy, który musi funkcjonować w rygorze bioasekuracji, podobnie jak wszystkie zakłady branży rolno-spożywczej. Zdrowie publiczne oraz kwestie sanitarne i weterynaryjne muszą być tu nadrzędne w stosunku do innych praw. Szczególnie jest to ważne w dobie pandemii koronawirusa, rosnącej liczby ognisk ASF czy też ptasiej grypy. Osoby wchodzące na teren gospodarstwa mogą przenosić wirusy i narażać na olbrzymie straty gospodarcze danego rolnika oraz sąsiednie gospodarstwa. Uważamy, że jedyną służbą uprawnioną do zadań związanych z dobrostanem zwierząt jest państwowa służba weterynaryjna. Zamiast wzmacniać organy państwowe, zatrudniające kompetentnych do oceny zdrowia i dobrostanu zwierząt, obiektywnych inspektorów, uprawnia się do tego pseudoinspektorów.

W związku z powyższym, Rada Gminy Czermin jako przedstawiciel mieszkańców wsi w naszej gminie, zwraca się z apelem o wycofanie tego projektu z Parlamentu oraz o przystąpienie do konsultacji społecznych i wypracowanie takich zmian w prawie, które będą łączyły dobro zwierząt z interesem gospodarczym branży rolno-spożywczej.

  Z poważaniem

                   Wójt                                          Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Sławomir Spychaj                              /-/ Robert Mikołajczak